JTI som verktøy

Du får et verktøy som gjør deg i stand til bedre å forstå deg selv og teamet ditt (kultur, styrker og utfordringer)

Når vi forstår de spennende mekanismene i relasjoner, blir vi rause, fleksible og profesjonelle i mellommenneskelig samhandling. Det gir et flott utgangspunkt for å starte den selvinnsikt som er nødvendig i utviklingen av oss selv – som ledere og mennesker.

JTI sertifisering

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”. JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

 • Karriereutvikling og karriererådgivning
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Yrkesvalg
 • Læringsstil

Lederutvikling og personlig utvikling er to sider av samme sak

«Det er ikke uten grunn at lederutvikling og personlig utvikling er to sider av samme sak. Det er lett å harselere over «kjenn deg selv»-doktrinen på lederkurs, men det er nettopp her potensialet for å bli en bedre leder ligger. Men det er ikke for at sjefer i maksimal grad skal lære å være seg selv. Snarere tvert om. Det er vel så mye for at de skal bli bedre istand til å regulere hvilke sider de skal la blomstre og hvilke de skal jobbe med eller regelrett undertrykke så lenge de sitter i sjefsstolen. En forutsetning for personlig utvikling er selvinnsikt – at man greier å se seg selv utenfra, og hvilken effekt man har på ulike personer rundt seg». – Eva Grinde

Ønsker du et kurs for ditt team – les mer her

Introvert eller Ekstrovert? Last ned din egen huskeliste for kommunikasjon 👇

JTI preferanser

JTI måler menneskers preferanser langs fire “hovedlinjer” (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene.

JTI preferanser

JTI typetabell

De fire dimensjonene med åtte preferanser lar seg kombinere på 16 ulike måter. En persons type består altså av fire preferanser, en fra hver dimensjon. For å få oversikt, er det vanlig å vise de 16 typene i en typetabell.

JTI profiler

Her finner du noen potensielle kjennetegn på den enkelte profil 👇 #hurraforforskjellighet

Typeteorien forutsier at de fleste med en gitt preferanse vil utvikle trekk lignende de som beskrives, iallfall i noen grad. Men husk også at vi vil vente store individuelle forskjeller. Preferansene vil komme til uttrykk på unike og svært forskjellige måter fra person til person, og to personer med samme preferanser kan være svært ulike som individer.

ISTJ Introvert Sansning med Tenkning

"Noen må passe på. Som regel er det jeg."

ISTJ-typen er ansvarsbevisste, omhyggelige og punktlige mennesker. De tar et fast grep i realitetene, skaffer seg nitid og nøyaktig kontroll med fakta og detaljer, og lar sin rasjonelle bedømmelse av disse konsekvent være handlingsgrunnlaget. De lar ikke impulsene styre hva de gir seg ut på, hverken privat eller i arbeidet, men har de først påtatt seg en forpliktelse gjelder den fullt ut, og de vil systematisk og utholdende oppfylle den.

I aktivitet og arbeid

 • Hver ting på sin plass og til rette tid.
 • Pålitelige i å oppfylle sine forpliktelser helt ut.
 • Er på sitt beste når ting er ryddige, organiserte og strukturerte.
 • Yter jevn og stødig innsats så ting blir gjort ferdig i tide.
 • Godt grep og omhyggelig kontroll med detaljer og fakta.

I lederrollen

 • Respekterer, og venter respekt for, den tradisjonelle, hierarkiske lederrollen.
 • Anerkjenner folk som jobber effektivt og samtidig ”følger boken”.
 • Legger vekt på virksomhetens praktiske behov her og nå.
 • Tar avgjørelser ut fra erfaring og faktakunnskap.
 • Bygger systematisk sin ledelse på et fundament av solid og stabil ytelse over tid.
ISTP Introvert Tenkning med Sansning

“Den som intet våger, intet vinner.”

ISTP-typen er realistiske, handlekraftige og tilpasningsdyktige mennesker. En ISTP kan virke sosialt tilbakeholden, og framstå som den distanserte og passive observatør, for så brått å “eksplodere i handling” og ta kommandoen når det oppstår uforutsette problemer eller kriser som må håndteres.

ISTPere er selvstendige, lite opptatt av planlegging eller å organisere andre. De er først og fremst hjemme i den fysiske verden av fakta og ting, og liker å kaste seg ut i de utfordringer denne verden byr på, noen ganger på måter som kan virke vågale og sogar dumdristige, eksempelvis risikosport.

I aktivitet og arbeid

 • Gjør tingene på sin måte, med lite hensyn til hva normer og regler måtte si.
 • Rolige i uforutsette eller krisepregete situasjoner, og med en beroligende effekt på andre.
 • Vokser med situasjonens krav og er rede til å takle øyeblikkets problemer og utfordringer.
 • Absorberer store mengder fakta, og kan framstå som ”levende leksikon”.
 • Interesserte i hvordan ting er ”skrudd sammen” og virker.

I lederrollen

 • Styrer ved hjelp av brede retningslinjer, liten sans for kontroll og overvåking.
 • Gir andre mest mulig armslag til å gjøre ting på sin egen måte.
 • Raskt på banen når utfordringer eller problemer melder seg.
 • Leder ved handling, går foran med et godt eksempel
 • Innstilt på teamorientert samarbeid med stor grad av likeverdighet for alle.
ESTP Ekstrovert Sansning med Tenkning

“Den eneste sanne realist.”

ESTP-typen er handlingsorienterte, våkne og rådsnare mennesker. I livet og i arbeidet er de jordnære, tilpasnings- dyktige og tolerante, og oppfattes som greie å ha med å gjøre av de aller fleste. Deres legning er å danne seg et bilde av situasjonen slik den faktisk er, og så bruke sunn fornuft for å finne fleksible og pragmatiske måter å håndtere ting på. Den åpne og smidige innstilling de viser, gjør ofte at de opptrer som problemløsere på en måte som også får fram løsningsviljen hos andre mennesker.

I aktivitet og arbeid

 • Aktive, uhøytidelige og livlige - holder hjulene i gang og tempoet oppe.
 • Realistiske og jordnære, men villige til å ta sjanser.
 • Lever spontant i øyeblikket, for øyeblikket, og lar morgendagen sørge for seg.
 • Observerer og husker fakta.
 • Kjappe og snarrådige når konflikter eller problemer oppstår, finner fram til kompromisser for å komme videre.

I lederrollen

 • Søker og følger den rakeste veien mot målet.
 • Lite opptatt av formelle strukturer og hierarki.
 • Påvirker andre ved å argumentere for å overbevise.
 • Tar raskt styring når det trengs, særlig når uforutsette ting eller kriser oppstår.
 • Verdsetter handlekraft, fleksibilitet og raske resultater.
ESTJ Ekstrovert Tenkning med Sansning

“La meg styre med det.”

ESTJ-typen er praktiske, logiske og handlekraftige mennesker. De har et solid grep på livets og arbeidets realiteter, er gode, jordnære planleggere og skrider til verket med robust og om nødvendig aggressiv besluttsomhet.

De beskjeftiger seg helst med fakta, har liten sans for luftige spekulasjoner og når de har trukket en konklusjon eller tatt en avgjørelse, lar de seg sjelden rokke med mindre de blir overbevist av nye logiske argumenter underbygget av nye, håndgripelige fakta.

I aktivitet og arbeid

 • Ansvarlige og aktive, passer på at det som bør gjøres faktisk blir gjort.
 • Forutseende når det gjelder praktiske problemer som kan oppstå, og gjør noe for å avverge dem.
 • Systematiske med å holde grepet på ting og følge opp steg for steg.
 • Fornuftige, logiske og realistiske i de aller fleste sammenhenger.
 • Organiserer sine omgivelser, sine gjøremål og gjerne også menneskene rundt seg.

I lederrollen

 • Motivert for ledelse, og tar fort styringen når de får en ledelsesfunksjon.
 • Tar avgjørelser raskt.
 • Leder på en tradisjonell måte, har og forventer respekt for hierarkiet og spillereglene.
 • Løser problemer ved å bruke og tilpasse tidligere erfaring.
 • Ønsker å komme raskt og direkte til poenget, bryr seg lite om lange utredninger.
ISFJ Introvert Sansning med Følelse

“Plikten kaller.”

ISFJ-typen er lojale, pålitelige og omtenksomme mennesker. De har et godt grep på realiteter og fakta, er oppmerksomme på detaljer og har et våkent øye for andre menneskers behov og følelser. Så snart de ser at noe nyttig og hjelpsomt kan gjøres, påtar de seg ansvaret for å gjøre det, ofte i det stille og “bak kulissene”.

ISFJere er omhyggelige, ansvarsbevisste og opptatt av at alt skal gjøres på riktig måte til rett tid. De går ikke impulsivt eller lettbeint inn i hverken forpliktelser eller relasjoner til andre, men har de først påtatt seg noe, skal det svært mye til før de gir opp.

I aktivitet og arbeid

 • Gjør seg gjerne umake for å hjelpe andre.
 • Ordentlige og ryddige, vil ha riktig ting på rett sted og til riktig tid.
 • Er observante på menneskers behov for en hjelpende praktisk hånd.
 • Slipper ikke taket i plikter og gjøremål før de er helt og holdent oppfylt.
 • Tar ansvar for det meste, også på detaljplanet.

I lederrollen

 • Er i utgangspunktet ofte uvillige til å lede, men tar lederansvar hvis de oppfordres til det.
 • Leder med samvittighetsfull lojalitet til vedtatte og innarbeidede regler og metoder.
 • Fokuserer på praktiske resultater med vekt på at også detaljene skal stemme.
 • Krever innordning og lojalitet til organisasjonens interesser, struktur og hierarki både av seg selv og andre.
 • Utøver innflytelse i det stille og på et personlig plan
ISFP Introvert Følelse med Sansning

“Det gode liv i all stillhet.”

ISFP-typen er tålmodige, smidige og milde mennesker. De har et sterkt og personlig indre verdiforankret forhold til livet og arbeidet, noen ganger en dragning mot det kunstneriske, og ønsker at det de gjør skal være meningsfullt og betydningsfullt i forhold til det de tror på. Sine indre verdier og menneskelige varme vil de imidlertid forbeholde de som kjenner dem godt.

ISFPere utmerker seg ikke ved mange og store ord, men lar heller sine gjerninger tale. De er som regel dyktige til å oppfatte hva som trenger å gjøres her og nå, for så bare stillferdig å gjøre det. Når de har tro på det de gjør, arbeider de samvittighetsfullt inntil det perfeksjonistiske. I det daglige framstår de med en stille, tolerant reserverthet og beskjedenhet.

Som regel er de tilpasningsdyktige og harmonisøkende, men deres fleksibilitet slutter i det øyeblikk de føler at noen av deres indre lojaliteter eller verdier blir truet. Hvis dette skjer, viker de ikke en tomme.

I aktivitet og arbeid

 • Opptatt av å skape harmoni mellom mennesker, og gjør mye i det stille for å påvirke alle til å være venner og spille på lag.
 • Er stort sett tillitsfulle overfor andre.
 • Legger vekt på de humanistiske aspektene i sitt liv og i sitt arbeid.
 • Har blikk for menneskers behov, og engasjerer seg for å hjelpe.
 • Kultiverer en stille glede i alt de gjør.

I lederrollen

 • Søker sjelden lederrollen, men vokser med oppgaver og krav når de får den.
 • Ønsker å påvirke andre med vennlig overtalelse og appell til deres gode vilje.
 • Vil nå målene ved teamorientering og samarbeid.
 • Skaper motivasjon ved å bygge på lojalitet og personlig engasjement.
 • Roser ofte, kritiserer sjelden.
ESFP Ekstrovert Sansning med Følelse

“Livet er til for å leves.”

ESFP-typen er omgjengelige, livlige og umiddelbare mennesker. De lever i nuet, trives best når de føler at de virkelig er med der det skjer, og vil gjerne ha med seg flest mulig andre på moroa. De er tolerante og interesserte i andre mennesker, legger stor vekt på mellommenneskelige forhold og gjør med sprudlende velvilje alt de kan for å skape og opprettholde harmoni.

Deres antenner for hva som foregår mellom mennesker her og nå, kombinert med en fordomsfri åpenhet og fleksibilitet, gjør at de ofte kan bidra til å løse opp i spente situasjoner og hjelpe folk til å finne tonen igjen.

ESFPere bryr seg lite om abstrakte ideer og teorier med mindre de selv erfarer deres verdi i det virkelige liv. I liv og arbeid baserer ESFPere seg i liten grad på planlegging og struktur, men stoler isteden på sin evne til spontant å oppfatte hva som må gjøres, og så bare gjøre det.

I aktivitet og arbeid

 • Naturlige samspillsfremmere som med smittende entusiasme får med seg andre.
 • Liker at det skjer mange spennende ting på en gang, og kaster seg ut i det med spontan energi.
 • Tolerante og uhøytidelige, godtar andre som de er og får dem med på laget.
 • Strekker seg langt for å være positive og opprettholde den gode stemningen.
 • Tar ting på sparket.

I lederrollen

 • Fokus på de umiddelbare utfordringene etterhvert som de oppstår.
 • Legger stor vekt på å fremme godt og effektivt samarbeid på alle plan.
 • Satser på at resultater skapes ut fra godt teamarbeid og begeistring.
 • Handlekraftige i håndtering av det uforutsette.
 • Oppmerksomme på den mellommenneskelige siden, løser opp i konflikter ved å få folk til å snakke sammen
ESFJ Ekstrovert Følelse med Sansning

“Omsorg og omtanke i praksis.”

ESFJ-typen er omsorgsfulle, jordnære og punktlige mennesker. De ser hva som skal gjøres her og nå og gjør det, samtidig som de er observante når det gjelder andres behov og følelser, sensitive for stemninger og nyanser i mellommenneskelig samspill, og påpasselige med at ting skjer på en måte som ivaretar menneskers behov og bidrar til å skape og opprettholde harmoni.

ESFJere framstår som taktfulle, varme og sympatiske, samtidig som de er ryddige og samvittighetsfulle i utførelsen av det de tar ansvar for. De trives best når kommunikasjon og samspill har rom for menneskelig varme, og ikke bare er kort og upersonlig saksorientert.

De er opptatt av hva som er riktig og galt, hva man bør og ikke bør, og er som regel lojale mot hevdvunne tradisjoner, autoritet og regler. Innenfor visse grenser er de imidlertid villige til å strekke seg ganske langt i å gi andre rett selv om de er uenige, dersom de føler at dette tjener til å opprettholde harmoni og gode mellommenneskelige relasjoner.

I aktivitet og arbeid

 • Respekterer og er lojale i forhold til godtatte normer og autoritet.
 • Jobber effektivt og ryddig med det de til enhver tid er beskjeftiget med.
 • Samarbeidsorienterte og gode bidragsytere i grupper.
 • Har antenner for andre menneskers behov og ønsker.
 • Nøye på å fullføre sine oppgaver skikkelig og punktlig.

I lederrollen

 • Prioriterer å holde alle godt informert.
 • Satser på eksempelets makt ved selv å arbeide hardt og grundig.
 • Holder organisasjonens verdier og tradisjoner i hevd.
 • Passer på å gi sine medarbeidere personlig oppmerksomhet.
 • Bygger gode relasjoner for å oppnå mål, men uten kynisk utnyttelse.
INFJ Introvert iNtuisjon med Følelse

“Den stille styrke.”

INFJ-typen er støttende, innsiktsfulle og viljefaste mennesker. De er meget selvstendige og individualistiske, ofte iderike, med tyngdepunkt i sin indre verden av fantasi, inspirasjon og muligheter. De er opptatt av menneskers utvikling, har ofte stor innlevelsesevne og god forståelse av samspillet mellom mennesker.

I samhandling med andre framstår INFJere oftest som sympatiske og tolerante, men tilbakeholdne og sogar litt fjerne og drømmende. De har mindre legning for å formidle sine visjoner, innsikt og mål på en direkte måte, men kan øve sterk påvirkning og inspirere andre ved en stille overbevisningskraft, lojalitet og indre styrke.

De er utholdende og grundige i å oppfylle det de påtar seg. Når de virkelig har satt seg noe fore, eller hvis de opplever at viktige verdier settes til side, f.eks. ved at mennesker blir tråkket på, kan INFJere bli ubøyelig besluttsomme og handlekraftige - ofte til overraskelse for andre som tidligere bare har sett den milde og harmonisøkende siden.

I aktivitet og arbeid

 • Liker å arbeide avsondret, konsentrert og uforstyrret.
 • Opptatt av det store bildet, hvordan mennesker, mål og midler henger sammen i en større meningsfull helhet.
 • Har framtidsvisjoner av hvordan mennesker og verdier kan realiseres på mer fullendte måter.
 • Tar forpliktelser alvorlig og slipper ikke taket før de er helt fullbyrdet.
 • Arbeider i dybden og med stor vekt på integritet i det de gjør.

I lederrollen

 • Drives av ønsket om å virkeliggjøre sin inspirasjon.
 • Vil kalle fram gløden hos andre ved å sette høye idealer.
 • Leder ut fra sin indre visjon av hva som er godt og riktig for organisasjonen og menneskene.
 • Foretrekker å stimulere og tilrettelegge framfor å stille krav eller gi ordrer.
 • Handler besluttsomt og målbevisst uten store ord.
INFP Introvert Følelse med iNtuisjon

I de høyere idealers tjeneste.”

INFP-typen er idealistiske, fantasirike og uavhengige mennesker. De er dypt forankret i sine indre verdier og overbevisninger, og bedømmer det meste i livet ut fra disse, inkludert seg selv.

I livet og arbeidet streber de stadig etter nye muligheter for å legemliggjøre sin indre visjon, og de er ikke tilfredse med mindre de føler at det de gjør er meningsfullt i forhold til høyere mål.

INFPere er som regel mer krevende overfor seg selv enn med andre, og framstår i utgangspunktet som omgjengelige, fleksible individer med liten trang til å styre, eller påtvinge andre sine verdier.

Deres selvstendighet og sans for nye muligheter medfører imidlertid at de noen ganger “slår ut håret” på måter som overrasker andre, og når deres sterke indre verdier blir engasjert eller utfordret, utløses drivkrefter som kan gjøre dem urokkelig resolutte, ofte til forbauselse for andre som før bare har sett den tilpasningsvillige og omgjengelige siden.

I aktivitet og arbeid

 • Stadig på jakt etter nye ideer, muligheter og framtidsvyer.
 • Stille pådrivere for verdier og idealer.
 • Opptatt av å finne sammenhenger mellom mennesker og oppgaver som gir meningsfull utvikling for begge.
 • Formidler sine idealer og tanker på en overbevisende måte.
 • Vil samle mennesker i et fellesskap om verdier og mål.

I lederrollen

 • Ukonvensjonelle, legger liten vekt på gjengse forventninger til lederrollen.
 • Bryr seg lite om det formelle og tradisjonelle hierarki.
 • Roser og oppmuntrer mer enn de kritiserer.
 • Motiverer andre til å følge sine egne idealer.
 • Leder ved å tilrettelegge for selvstendig innsats hos andre, på samme måte som de selv egenhendig arbeider for sine ideer.
ENFP Ekstrovert iNtuisjon med Følelse

”Den ene inspirasjonen etter den andre.”

ENFP-typen er allsidige, nyskapende og dynamiske mennesker. De er på utrettelig jakt etter nye muligheter og ny innsikt, omgås andre mennesker på en uttrykksfull, varm og bekreftende måte og er opptatt av selv å bli likt og anerkjent. De har som regel en dyp innlevelsesevne, innsikt og interesse i menneskers potensiale og utviklingsmuligheter.

ENFPere er fantasirike, frihetselskende og eventyrlystne individualister, med legning for å ”tenne” og kaste seg ut i det ene nye prosjektet etter det andre med spontan og ofte smittsom energi og entusiasme. ENFPere er gjerne på sitt beste når de sammen med andre kan ”ta av” i spennende diskusjoner om nye ideer og spennende muligheter.

De har imidlertid liten forkjærlighet for traust rutine og saksdetaljer, og når noe har mistet nyhetens interesse, kan de fort tape motivasjon og rastløst begynne å søke etter nye inspirasjonskilder. De har heller ikke mye til overs for å innordne seg strukturer og hierarki, og kan bli direkte opprørske dersom de blir forsøkt påtvunget noe som går på tvers av deres verdier og overbevisninger.

I aktivitet og arbeid

 • Stadig på jakt etter ideer, inspirasjon og nye prosjekter.
 • Generøse med ros, komplimenter og påskjønnelser til andre.
 • Går i bresjen for å forandre på ting.
 • Opptatt av muligheter, særlig i forhold til menneskers potensiale og utvikling.
 • Uttrykksfulle med en spontan og smittende entusiasme.

I lederrollen

 • Vil ha alle med på laget, støtter og oppmuntrer alle til å bidra.
 • Observante på hva som motiverer den enkelte.
 • Baserer seg mer på å skape entusiasme enn på hierarki og struktur.
 • Foretrekker prosjektlederrollen framfor det jevne driftslederansvaret.
 • Målbærer for verdier, mening og menneskelige hensyn.
ENFJ Ekstrovert Følelse med iNtuisjon

“Med overbevisningens kraft.”

ENFJ-typen er forståelsesfulle, entusiastiske og inspirerende mennesker. De er orientert mot mennesker og menneskers muligheter, og er opptatt av å formidle sin overbevisning slik at alle kan forene kreftene om å virkeliggjøre høye mål og idealer.

Ofte gjør også deres uttrykksfullhet sammen med sensitivitet og varme i mellommenneskelige relasjoner at de har påvirkningskraft overfor andre. ENFJere er ut fra sin sterke verdimessige forankring først og fremst hjemme på den menneskelige og mellommenneskelige arena, hvor deres anliggende er å skape oppslutning og samarbeid om målene de tror på.

De liker seg best når de i nær og harmonisk samhandling med mennesker gjør ting som både de selv og andre opplever som meningsfulle i en større, framtidsrettet sammenheng, og kan lett kjede seg og miste gnisten dersom det kreves mye detaljfokus eller saksanalyse med liten mulighet for menneskelig samspill om nye muligheter.

I aktivitet og arbeid

 • Målbærer aktivt de felles verdiene og idealene.
 • Slipper ikke taket i ting før det er oppnådd en god konklusjon.
 • Har sterke og klare verdier og synspunkter på rett og galt.
 • Pådrivere for å gjøre de ”riktige tingene”.
 • Opptatt av samspill og samarbeid mot felles mål, liker å koordinere innsatsen i team.

I lederrollen

 • Vil at beslutninger og handlinger skal være rotfestet i organisasjonens verdier.
 • Tar initiativ og oppmuntrer til ønskelig forandring.
 • Leder med entusiasme og personlig engasjement.
 • Trekker folk med i planlegging, beslutningsprosesser og styring.
 • Lytter til sine medarbeideres synspunkter og ønsker.
INTJ Introvert iNtuisjon med Tenkning

“Jeg har et bedre forslag.”

INTJ-typen er uavhengige, målbevisste og resolutte mennesker. De ser mange muligheter, har klare og bestemte oppfatninger av hvordan mulighetene skal settes ut i livet, og skrider til verket med stor besluttsomhet og handlekraft.

INTJere er meget selvstendige, og når de først har tenkt gjennom noe fra ide til resultat, er deres legning å gjennomføre det på sin måte, gjerne med, men om nødvendig mot, andres ønsker.

INTJere er som regel begrepssterke og strukturerte “systembyggere” med sans for organisasjon. De ser muligheter for forbedring på alle områder, og opptrer typisk både i arbeid og på den private arena svært - noen ville si hensynsløst - målrettet.

I kommunikasjon og samspill med andre respekterer de først og fremst kompetanse og saksfokus, og de tar gjerne en diskusjon dersom de oppfatter at andre kan utfordre dem analytisk eller tilføre dem noe nytt på ideplanet. Dersom de ikke opplever at det er tilfellet, mister de fort interessen og trekker seg kjølig tilbake fra kontakten.

I aktivitet og arbeid

 • Har klare visjoner, og sterke synspunkter på hvordan de skal settes ut i livet.
 • Betrakter og kommuniserer om det meste ut fra et analytisk systemperspektiv, som en helhet av komplekst samspillende deler.
 • Orientert mot begrepsnivået.
 • Legning for å designe systemer og planer som bærer mulighetene fra ideplanet og over i konkrete handlingsplaner.
 • Når målene er satt, settes kreftene inn på å fjerne alt som står i veien for å virkeliggjøre dem.

I lederrollen

 • Har en saksorientert, krevende og til tider tøff lederstil.
 • Utøver stort påtrykk for å nå målene, krever mye både av seg selv og av andre.
 • Utviser stor standhaftighet og handlekraft for å få gjennomslag for sine ideer.
 • Tenker ut nye mål, organisasjonsmåter og arbeidsformer.
 • Presser om nødvendig igjennom dyptgripende endringer.
INTP Introvert Tenkning med iNtuisjon

“Hvis problemet fascinerer meg, skal jeg se på det.”

INTP-typen er analytiske, vitebegjærlige og intellektuelt anlagte mennesker. De har en forkjærlighet for å fordype seg fullstendig i problemstillinger eller utviklingsprosjekter som interesserer dem, og kan bli så oppslukt av sine ideer og refleksjoner at de blir distré, fraværende og nærmest ignorerer sine omgivelser.

INTPere drives av en trang til å utforske og forstå ting på det abstrakte ideplanet mer enn av tanken på å skulle sette ideene ut i livet. De vil gjerne gå sin egen vei på egen hånd, og er mer opptatt av å organisere sine ideer enn av å strukturere situasjoner og organisere mennesker.

INTPere er gjennomgående rolige og reserverte, distanserer seg lett når andre prøver å trekke dem med i sosialt småprat, men kan bli entusiastisk snakkesalige når de møter andre som er opptatt av de samme ideer og problemstillinger som de selv.

I aktivitet og arbeid

 • Logiske, kritiske og analytiske tenkere med en forkjærlighet for det nye og intellektuelt utfordrende.
 • Ønsker å komme direkte til poenget, går fort trett av småprat og utenomsnakk.
 • Trives når de uforstyrret kan fordype seg i å lage komplekse, logiske systemer.
 • Liker å utfordre sin skarpsindighet og kreativitet på problemer litt utenom det vanlige.
 • Opprettholder en intellektuell distanse i de fleste sammenhenger.

I lederrollen

 • Verdsetter dyktighet, er avslappet til hierarki og posisjoner.
 • Samspiller og kommuniserer med andre på det intellektuelle nivå.
 • Lite opptatt av å lede på det mellommenneskelige og følelsesmessige plan.
 • Leder ved å avklare utfordringer, muligheter og mål på begrepsplanet, og satser på at andre henger med.
 • Vil helst lede andre som er like selvstendig kompetente og uavhengige, slik at ikke tiden bindes opp i oppfølging og støtte til andre på detaljer og rutine.
ENTP Ekstrovert iNtuisjon med Tenkning

”Glem gårsdagen - hva er dagens utfordring?”

ENTP-typen er oppfinnsomme, entusiastiske og uavhengige mennesker. De er stadig på utkikk etter nye muligheter og problemstillinger som kan stimulere og utfordre deres iderikdom og skarpsindighet.

De er nysgjerrige på alt som er nytt, er sjelden villige til å slå seg til ro med status quo, og utfordrer både mennesker og organisasjoner ved sin forkjærlighet for å plukke ting fra hverandre for å se om de kan settes sammen på nye og bedre måter, både i direkte og mer overført betydning.

ENTPere liker å utfordre både seg selv og andre intellektuelt i diskusjoner, og kan være verbalt skarpsindige noen ganger inntil det provoserende. De gjør fort en ide om til et nytt prosjekt, er villige til å satse selv med risiko, og har som regel en mengde jern i ilden på samme tid.

Som typiske endringsagenter er de lite opptatt av den jevne stabilitet, både i arbeid og privatliv, og de har et svært avmålt forhold til rutineaktiviteter. Blir det for mye rutine og nødvendige, men kjedelige detaljer, reagerer de som regel rastløst med å speide etter nye utfordringer.

I aktivitet og arbeid

 • Initiativrike, engasjerende og med evne til å få andre med på sine vyer.
 • Liker sammensatte og utfordrende oppgaver som er nye og spennende.
 • Møter begrensninger og komplekse problemer som utfordringer som skal overvinnes med skarpsindighet og kreativitet.
 • Liker å løse problemene på begrepsplanet.
 • Bidrar ofte med nye ideer og framgangsmåter.

I lederrollen

 • Argumenterer logisk og overbevisende for sine ideer.
 • Bruker nødig tiden til kontroll, oppfølging og detaljer.
 • Opptatt av å se mulighetene og utvikle organisasjonen som et helhetlig system.
 • Anerkjenner og oppmuntrer sine medarbeidere til selvstendighet.
 • Verdsetter dyktighet og engasjement, bryr seg lite om hierarki og formaliteter.
ENTJ Ekstrovert Tenkning med iNtuisjon

“Her er strategien!”

ENTJ-typen er logiske, framoverskuende og besluttsomme mennesker. I sitt liv som i sitt arbeid har de legning for å gripe nye muligheter, omsette dem i handlingsplaner og deretter organisere og aller helst lede gjennomføringen.

ENTJere lar få ting hindre virkeliggjøringen av sine planer når de først har tenkt gjennom dem og bestemt seg. De er besluttsomme, og arbeider strukturert, systematisk og om nødvendig aggressivt for å nå målene.

Når de har gjort seg opp en mening eller tatt en beslutning, står de klippefast på den, med mindre de konfronteres med nye logiske argumenter eller sammenhenger som overbeviser dem om noe annet.

ENTJere er kritiske, de liker intellektuelle utfordringer og en frisk diskusjon, og respekterer andre som konfronterer dem på deres logisk/analytiske hjemmebane.

I aktivitet og arbeid

 • Meisler ut overordnete og langsiktige strategier for å nå målene.
 • Liker å ha styring og kontroll.
 • Tar raskt og besluttsomt affære for å avklare ting når de opplever uorden, forvirring eller manglende effektivitet.
 • Tar initiativ til å skape struktur og system.
 • Planlegger metodisk og langsiktig.

I lederrollen

 • Liker å lede, og tar gjerne styringen med det meste.
 • Har en saklig, men direkte og, om de synes det er nødvendig, tøff stil.
 • Griper fatt i komplekse problemstillinger og lager strukturerte, målrettede løsninger.
 • Er pågående og handlingsrettede.
 • Tenker i det lange perspektiv, og har langsiktige ambisjoner for sin organisasjon.

Teamutvikling

TEAMKOMPASSET har store fordeler i forhold til andre lignende systemer. Det er direkte basert på individets JTI-profil, slik at teamutvikling kan bli en naturlig forlengelse av JTI-tilbakemelding til enkeltpersoner og grupper. 

Teamprofilene er bygget på en analyse av hvilke typer aktiviteter som inngår i prosessen fra det å oppdage behovet for en tjeneste eller et produkt til et marked og fram til det tidspunktet da bedriften kan levere produktet eller tjenesten. 

Hvordan ser ditt team ut?

Har du på plass de nødvendige teammedlemmene?

Dekker dere hele arbeidsprosessen, eller er det oppgaver og ansvar dere må være ekstra oppmerksomme på? Sjekk hvilke arbeidselementer den enkelte teamprofil kan dekke:

Nytenker

”Vi kaster ut det gamle, og finner på noe helt nytt!”

Nytenkere er opptatt av det som er visjonært og nyskapende. De er alltid på jakt etter ideer, inspirasjon og prosjekter som er framtidsrettede og gir nye muligheter. Nytenkere setter gjerne spørsmålstegn ved gjeldende standarder og arbeidsmetoder, og kommer ofte med uortodokse og radikale forslag. De liker å leke med nye ideer; og trives når de får mulighet til å utforske disse på det abstrakte plan, uten å ta for mye hensyn til konkrete realiteter.

Nytenkere kan ha en analytisk eller mer personlig farget måte å framtre på, men de vil uansett preges av kreativitet og oppfinnsomhet. Nytenkere er uavhengige, og finner seg best til rette når de slipper å ta for mye hensyn til detaljer eller begrensninger i form av eksisterende prosedyrer og rutiner.

I nytenkning som arbeidselementet inngår blant annet det å vurdere betydningen av informasjonen som kommer fra både omgivelsene og internt i bedriften. Betyr den for eksempel at det er nødvendig med endringer i bedriften.

Nytenkning er også å eksperimentere med ideer og fremgangsmåter for å effektivisere arbeidsprosesser, for å skape nye eller for å bedre kvaliteten på de produktene og tjenestene bedriften allerede besitter.

Formidler

”Vi går ut og får med oss flere entusiaster på det!”

Formidlere speider stadig etter nye muligheter, inspirasjon og ideer som de kan gripe fatt i og utforske videre. De har "radar" for hva som er på gang av nye og spennende ting både i og utenfor teamet og organisasjonen, er åpne og sosiale og pleier et stort kontaktnett, og er dyktige til å få fram ressurser for å fremme sine ideer og prosjekter.

Formidlere kan bli glødende engasjerte i det som opptar dem, og har gjennom sitt engasjement og veltalenhet også en stor gjennomslagskraft og evne til å skape overbevisning og entusiasme hos andre. Formidlere trives best når de sammen med andre entusiastiske mennesker kan drive ideer framover og skape forandring, fortrinnsvis i et miljø med høyt tempo og muligheter for stor kontaktflate.

I arbeidselementet formidling er det å formidle ideer, prosjekter eller muligheter slik at det skapes oppslutning om demonstrasjoner. I bedrifter blir ideer realisert først når andre enn idémakeren begynner å tro på at de er nyttige og realiserbare.

Mange gode ideer er blitt presentert uten at de er blitt realisert. Ideer virker smarte eller unyttige avhengig av hvordan de blir presentert eller "solgt".

Dermed er et viktig arbeidselement det å få menneskene i bedriften til å "tenne" på nye ideer og/eller nødvendige endringer.

Idéutvikler

”La oss se hvordan vi kan få det til å virke!”

ldéutviklere griper fatt i nye ideer og tester deres brukbarhet. Dersom ideen overlever den første kritiske analysen, struktureres den logisk og systematisk med sikte på hurtig videreutvikling fram mot et nytt produkt, tjeneste eller metode.
ldéutviklere har øye for hva det faktisk er bruk for i markedet og omgivelsene forøvrig, og er opptatt av å tilpasse organisasjonens og teamets innsats til dette.

Fakta og logikk er ldéutviklerens hjemmebane, og de har lite til overs for å blande vagt begrunnede meninger eller følelser inn i arbeidet - med mindre disse logisk kan vises å ha betydning. ldéutviklere liker prosjektarbeid, og utfordringen i å utvikle en ide til noe som kan fungere i praksis. Når dette er oppnådd, overlater de gjerne sluttføringen på detaljnivå til andre, mens de selv går videre til neste utfordring.

Neste arbeidselement i arbeidskjeden er idéutvikling, For å ikke bruke unødvendig tid og ressurser på alle mulige ideer er det nødvendig at noen tar jobben med å teste og analysere ideen for a finne ut hvor god den faktisk er, videreutvikle den og finne ut om den er brukbar i praksis - og hva som skal til for a realisere den.

Ofte er analysene rettet mot problemer og mangler ved ideer. Imidlertid er det like viktig at analysen fokuserer på potensialet nye ideer har.

Iverksetter

”Vi setter mål, organiserer oss og lager handlingsplaner!”

Iverksettere vil ha handling og resultater. De gjør det som trengs for at ideer skal bli materialisert. Iverksettere skaffer seg tidlig et overblikk over hvilke muligheter og begrensinger ulike alternativer innebærer; vurderer disse objektivt og logisk, og omsetter dem i konkrete planer for handling. De er organisatorer "par excellence", har godt overblikk over de ressurser teamet / organisasjonen har til rådighet, og ofte stor gjennomslagskraft med sin mål- og resultatorientering. Iverksettere vil ha struktur, liker å ta avgjørelser, og organiserer seg selv og andre gjennom planer, mål, milepæler og oppgavefordeling. De er opptatt av budsjetter og tidsrammer, som anses som viktige og skal følges, samtidig som de presser på for beslutninger og resultater.

Når en ide er testet, analysert og ferdigutviklet er det nødvendig å organisere arbeidet med å sette den ut i livet, og integrere det nye produktet, tjenesten eller fremgangsmåten som en fast del av virksomhetens normale drift. Dette arbeidselementet består i å planlegge og strukturere tilgjengelige ressurser og arbeidsmetoder, slik at organisasjonen er rede til målrettet innsats og produksjon.

Gjennomfører

”Nok prat - nå skrider vi til verket!”

Gjennomførere setter sin ære i at jobben blir fullført, skikkelig og i henhold til oppsatte planer, krav og frister. De arbeider systematisk og velorganisert, og trives når de får ansvar for gjennomføring av konkrete arbeidsoppgaver. De har vanligvis et godt grep og omhyggelig kontroll med detaljer og fakta. De er utholdende og jobber til oppgaven er fullført. Gjennomførere er mest effektive og finner seg best til rette når de kan arbeide etter gode, faste prosedyrer og rutiner, og vil nødig endre det som fungerer. De har liten sans for flygeideer og forandring for forandringens skyld, men kan være kreative når de ser hvordan en ny ide kan omsettes i konkrete, praktiske forbedringer. Ellers foretrekker Gjennomførere å bruke sin kompetanse og ferdigheter til å produsere nyttige resultater jevnt og regelmessig, i dag som i går.

Når planene er lagt og ressursene organisert, må det tre i kraft et arbeidselement som sikrer at produksjonen faktisk gjennomføres i tråd med planene. Arbeidselementet gjennomføring består i å sørge for daglig og jevn drift av systemer og rutiner slik at de konkrete resultatene skapes og ferdigstilles så effektivt som mulig.

Kvalitetsikrer

”Er det verd å gjøre, er det verd å gjøres skikkelig!”

Kvalitetssikrere konsentrerer seg om å arbeide i dybden med fakta og detaljer. De er pålitelige og samvittighetsfulle, har evnen til å holde kontroll og oversikt med store mengder faktainformasjon, og kan konsentrere seg lenge om en oppgave. Kvalitetssikrere er velorganiserte og lojale, kan jobbe selvstendig og er relativt lite avhengige av kontakt med andre.

Gjennom grundige og reflekterte analyser tar de ansvar for at arbeidet utføres nøyaktig som det skal, og slipper ikke taket fer de er sikre på at utførelsen er i overensstemmelse med de mål og standarder som er satt. Kvalitetssikrere betrakter regler og standarder som teamets og organisasjonens verktøy for a skape effektivitet og kvalitet, og arbeider derfor systematisk for å identifisere og korrigere avvik.

Kvalitetsikring

Når et produkt eller en tjeneste er produsert, er det viktig at noen sikrer at produktet eller tjenesten har de riktige egenskapene og den ønskede kvaliteten, samt at selve produksjonsprosessen foregår på en riktig og betryggende mate. Dette arbeidselementet innebærer å kontrollere det ferdige produktet opp mot de fastlagte egenskaper, krav og standarder som er gjort gjeldende.

Opprettholder

”Vi må huske hva vi står for, og  støtte hverandre i det!”

Opprettholdere føler ansvar for å ivareta og foredle fundamentet for teamets arbeid - de rnenneskelige, verdimessige og materielle ressursene som gjør måloppnåelse mulig. Opprettholdere framtrer ofte som teamets/organisasjonens samvittighet. De vurderer verdiforankringen av det arbeidet teamet utfører, og er observante på hvordan de menneskelige og sosiale aspektene blir ivaretatt.

De er gode relasjonsbyggere, lite opptatt av det formelle hierarki, og arbeider gjerne "bak kulissene" for å skape en solid felles plattform av verdier og godt samspill. Opprettholdere har som regel klare synspunkter på riktig og galt, og er gode rådgivere og støttespillere når det gjelder verdier og idealer. De er alltid villige til å hjelpe, og er en enorm kilde til styrke og energi når de har tro på det teamet gjør.

Oppretthold

En ytterligere type arbeid kan beskrives som det å se til at mennesker, materielle ressurser, etiske prinsipper og verdimessig forankring i bedriften blir vedlikeholdt og kultivert. Dette arbeidselementet består i å sikre at arbeidsoppgaver ikke bare blir lest, men at de blir lest på en måte som ivaretar menneskene, arbeidsmiljøet og verdiene i bedriften.

Veileder

”La oss se på alle aspekter før vi tar en beslutning!”

Veiledere søker, samler og formidler informasjon. De er fleksible, åpne og samarbeidsorienterte, og bruker informasjon og kunnskap til å skape sammenheng og binde mennesker sammen. Veiledere har antenner for å fange opp stemninger i et team eller en gruppe, er flinke til å se hvilke behov hvert enkelt medlem har og bidrar med innsikt for å skape og opprettholde et inspirerende og harmonisk arbeidsmiljø.

De motiverer andre gjennom sitt personlige engasjement, sin tilpasningsdyktighet og en mild, støttende væremåte. De anser teamets verdimessige forankring som viktig, og kan derfor reagere negativt på rendyrkede logiske og analytiske
resonnementer, som de opplever som upersonlige, kalde og sogar kyniske.

Veiledning

For at en virksomhet skal fungere effektivt må den ha informasjon om det som foregår i dens omgivelser. Dette kan eksempelvis dreie seg om kunder, marked, ny teknologi, konkurrenter og lover og regler. Like viktig er informasjon om interne forhold, så som ressurser, ideer, prosjekter og økonomi. Veiledning handler om at slik informasjon tilføres de riktige personer til riktig tid, slik at den er tilgjengelig som grunnlag for beslutninger, produksjon og utviklingsprosesser.

Kursholder Ingfrid Landsnes

Ingfrid har mer enn 20 års erfaring fra ulike roller innen drift og ledelse. Siden 2010 har hun med eget selskap bistått bedrifter til å ta gode valg i deres utviklingsarbeid.

Ingfrid er en relasjonsbygger med svært gode formidlings – og kommunikasjonsevner. Stikkord er synlig, åpen, tydelig og engasjert. Gjennom Ingfrids lange og brede erfaring som leder og organisasjonsrådgiver kan hun bistå din bedrift til å oppnå resultater sammen med menneskene du har med deg.

Hun har etter sin JTI sertifisering i 2011 gjennomført utallige både team og 1:1 JTI kurs og workshop. Hun oppnår toppscore både på kvalitet og presentasjon av stoffet sammen med evnen til å inspirere og engasjere.

Ønsker du et kurs for ditt team – les mer her

Bestill JTI analyse til deg selv

 • Nettbasert JTI – preferansetest
 • Din personlige JTI-rapport
 • JTI-boken «Typeforståelse, en praktisk innføring»
 • Personlig gjennomgang med sertifisert rådgiver av deg og din profil. Kan gjennomføres både digitalt og på stedet.

Bestill JTI teamutvikling

Med bakgrunn i den enkeltes JTI profil jobber vi med utvikling av den enkelte og teamets styrker og forbedringspotensialer. Målet er at de ansatte skal gå hjem denne dagen og møte hverandre på en litt annen måte neste arbeidsdag. Kan gjennomføres både digitalt og på stedet.

 • Innsikt i egne og teamets sterke og svake sider og hvordan mennesker er ulike
 • Bevissthet og forståelse av egne og andres måte å formidle, beslutte og la seg begeistre på.
 • Rollefordeling
 • Kommunikasjonsforståelse
 • Forståelse av verdien i menneskelige forskjeller
 • Samarbeid – tillit – relasjonsbygging
 • Elementene i Arbeidskjeden sammen med Teamkompasset
 • Identifisere styrker og muligheter hos «oss»
 • Øvelser for å forstå og sette pris på egne og andres preferanser
 • Hvorfor foretrekker jeg noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre?
 • Hvorfor “finner jeg tonen” raskt med noen mennesker, mens jeg kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med?

Ønsker du et kurs for ditt team – les mer her

Ta kontakt

Ingfrid Landsnes – + 47 952 45 649 eller – Send e-post