Den norske ledelsesmodellen, en eksportvare?

Den norske ledelsesmodellen

Pakke i posten

Boka, Den norske ledelsesmodellen, utgitt av Lederne, av forfatteren June Kristin Lima Bru og med redaktørene Tom Hetland og Bjørn Moi havnet i postkassen min. “Har du lyst til å omtale boka,” skriver forfatteren. Må si at tittelen trigget min nysgjerrighet og med boka som utgangspunkt kommer mine tanker både om boka og den norske ledelsesmodellen.

  • Har vi en norsk ledelsesmodell?
  • Hvor kommer den fra?
  • Er modellen allmenngyldig og en eksportvare?

Partssamarbeid

Det er 15 år siden jeg skiftet bransje og rolle i arbeidslivet. Fra drift og ledelse i Varehandelen, til HR faget og støttefunksjon i Olje og Gass. Det var et hopp ut i det ukjente. Det mest spennende var møte med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Med 0 erfaring begav jeg meg ut på dypt og ukjent farvann. Jeg forstod etterhvert to og trepartssamarbeidets viktige rolle i norsk arbeidsliv.

Vi er enige om de store linjene, vi vil det beste for den enkelte organisasjon, vi forstår at en må tjene penger for å utvikle trygge arbeidsplasser! Vi er enige om at alle parter skal gis en muighet til å bli hørt og det sikrer en maktbalanse.

I boka Den norske ledelsesmodellen tar forfatteren oss i første kapittellet med på en reise fra 1700 tallet og frem til i dag og legger en historisk forutsetning for den norske modellen. Hans Christian Hauges betydning for demokratiseringen av Norge, bønder som embetsmenn og mangelen på mektige gamle slekter. Sett fra mitt ståsted kanskje det viktigste kapittelet, om vi skal forstå og tro at det finnes en norsk ledelsesmodell.

“Embetsmenn og folkelige bevegelser delte viktige verdier, ansvaret for samfunnets beste, et positivt syn på kunnskap og opplysning, og idealet om det arbeidssomme, nøysomme og samvittighetsfulle mennesket,” skriver June Kristin 

Ledelse

Min viktigste definisjon for å forstå ledelse er:

“Det er ingen leder, i den grad han er leder, som vurderer eller handler ut i fra sin egen interesse.Tvert imot, en leder ivaretar interessen til de og det han har påtatt seg å være leder for. Dette ivaretar han i alt han sier og gjør.” – Sokrates

Gode ledere forstår hva og hvem han er satt til å lede. Leder du i en norsk kultur gir det deg føringer for hvordan du kan skape resultater akkurat der. I boka får vi gjennom utsagn og historier fra mange flotte norske ledere et innblikk i hvordan de har tolket og valgt å utføre ledelse i sine bedrifter. De deler raust av sin erfaring så vi andre kan lære. De har alle samarbeidet mellom partene som en viktig del av sin ledelsesfilosofi. De tror på likeverd, rettferdighet, medbestemmelse og åpenhet, det er når en drar lasset sammen en oppnår suksess.

“En norsk ledelsesmodell som bygger på vår samfunnsstruktur og historie og som har vist seg å være god både for landet Norge og mange bedrifter.” – Den norske Ledelsesmodellen

Sitater fra Lederprofilene i boka

Allmenngyldig?

Den norske ledelsesmodellen bygger på et menneskesyn og verdier som mange forfekter og bruker livet sitt til å skape forståelse for – Mor Theresa og Nelson Mandela for å nevne noen 😉 Det skal vi være stolte av, erkjenne og forkynne til alle som vil høre på. Men betyr det at det finnes en norsk ledelsesmodell som er allmenngyldig uansett hvor lederskapet utføres?

“Ledelse i Norge er sterkt påvirket av trepartssamarbeidet og kulturen styres av verdier som likeverd, tillit og inkludering. Samarbeid og medbestemmelse er sentralt i modellen. Lederens innstilling til de ansatte – måten de behandles på av lederen – utgjør grunnstammen i et norsk lederskap. Den demokratiske folkelighet vises i lederskapet.” – Den norske Ledelsesmodellen

“Jeg er lært opp til å ikke gjøre mer enn jeg må på jobb.” – Amanda 32 år fra Katalonia i Spania

Viktig lærdom fra foreldre som vokste opp under regimet av Franco. Det var ingenting å hente på å levere mer enn avtalt, å stå frem med egne meninger for å bli sett og hørt var farlig. Det var (er) ingen tillit til at styresettet og ledelsen vil ens beste, samarbeid og medbestemmelse er fremmed. Uten kunnskap og forståelse for Amanda`s historie vil en hvilken som helst ledelsesmodell havne i trøbbel.

Verdier – Menneskesyn – Praksis – Modell

For meg er en modell en praktisk metode for utførelse av et stykke arbeid, i motsetning til Verdier og Menneskesyn som gir deg føringer for hva som er rett eller galt. Ledelse, uansett hvor, må bygge på kunnskap om landets, samfunnets og menneskenes historie og kultur. Hvordan du som leder velger å praktisere og å bygge din modell avhenger av deg som person, dine verdier og de menneskene du er satt til å lede.

Lederne utrykker bekymring for at den norske ledelsesmodellen er under press.Tor Hæhre fra Lederne skriver i forordet til boka: ” “Hard HR” og faresignaler ved den negative påvirking vi opplever. –  ”Hard HR” beskrives som å organisere og å drive bedrifter med sterk målstyring og karaktersetting. Eiers interesser er i fokus”, utdyper han ved Ledernes lansering av boka 

Jeg er ikke redd for påvirkning og nye måter å tenke HR og Ledelsesmodeller på, vi må være åpne for forandringer og endringer, se muligheter i nye modeller samtidig som vi står støtt på egne verdier. I Norge vil du fort oppdage at skal du oppnå resultater (noe som har stort fokus hos de fleste eiere) må likeverd, tillit, inkludering, samarbeid og medbestemmelse være grunnsteiner uansett hvilken modell du velger. Det er vår historiske arv.

Boka

På Tanum sine sider hvor du kan kjøpe boka finner jeg denne uttalelsen: “Den norske ledelsesmodellen er en suksessfaktor som vi med stolthet kan eksportere. Denne boken gir deg oppskriften.”

Jeg liker ikke lederoppskrifter, jeg tror ikke de finnes.

Mye av ledelses og menneskeadferds forskning (også utenlandsk) tyder på at “vår måte” gir resultater, men derifra til å bruke “copy -paste” må bli skivebom. Det beskrives lederstiler, metoder, modeller, verdier og menneskesyn og boka gir oss et godt innblikk i norsk arbeidsliv, hvilke verdier som ligger til grunn og hvordan ledelse praktiseres hos profilerte norske ledere som har oppnådd resultater….

Men…

Det viktigste du gjør som leder er å bygge din egen modell tuftet på kunnskap om deg selv og et genuint ønske om å ivareta interessen til de og det du har påtatt deg å være leder for. – Det er eksportvare!

Takk til utgiver, forfatter og redaktører for en bok  jeg måtte bruke tid for å forstå, men som gav meg dypere innsikt i egne meninger om ledelse. – Anbefales

4 thoughts on “Den norske ledelsesmodellen, en eksportvare?

    • Ingfrid Landsnes Reply

      Heisann, takk for at du leser Øyvind 🙂 Vi får håpe at det var Tanum og ikke Utgiveren eller Forfatteren sine ord. Men det gav meg tankespinn så jeg virkelig måtte kjenne etter hvorfor jeg reagerte. Men flott med bøker og uttalelelser som engasjerer!

Kommenter gjerne